Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego.

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego, jak również archeologicznego stanowi element procesu skierowanego w stronę tworzenia zasobów cyfrowych, które stanowią jedną z wielu form zabezpieczania dzidzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, udostępniania oraz przechowywania w postaci cyfrowej dziedzictwa kulturowego.


Zainicjowany proces digitalizacji, jak również rozmiary dotychczasowych działań w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego i archeologicznego oraz doświadczenia wielu dyscyplin na tym polu skłaniają do podjęcia dyskusji nad określeniem, a zarazem wprowadzeniem pewnych zaleceń, a dalej standardów w tym zakresie.

 

Standaryzacja ma stanowić przede wszystkim element procesu, który ułatwi tworzenie, przechowywanie, wykorzystywanie oraz udostępnianie zasobów cyfrowych dzidzictwa archeologicznego. Pojęcie standaryzacji odnosi się również do procesu kształcenia w zakresie digitalizacji dziedzictwa archeologicznego.

 

Tegoroczna konferencja to spotkanie, które w zamyśle organizatorów ma również na celu przedstawienie doświadczeń dyscyplin pokrewnych z zakresu szeroko rozumianej standaryzacji w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.

 

Organizatorzy tegorocznej konferencji przewidują aktywny udział w formie: prezentacji posteru, prezentacji referatu, organizacji warsztatu oraz organizacji i przeprowadzeniu panelu dyskusyjnego.

Proponowany zakres tematyczny dla tegorocznego spotkania:


 1. Standaryzacja w procesie digitalizacji dziedzictwa archeologicznego

 2. Standaryzacja dla digitalizowanych obiektów

 3. Standardy i zasady gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania zasobów cyfrowych

 4. Standaryzacja opisu obiektów zabytkowych

 5. Standaryzacja słowników cech wykorzystywanych do opisu obiektów zabytkowych

 6. Metadane opisujące tworzone obiekty cyfrowe

 7. Naturalne obiekty cyfrowe a dokumentacja tradycyjna

 8. Standaryzacja zapisu obiektów przestrzennych tzw. obiekty cyfrowe 3D

 9. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) a aspekty prawne

 10. Digitalizacja – formaty, oprogramowanie i sprzęt - przykłady zastosowania

 11. Udostępnianie dziedzictwa archeologicznego w postaci zasobów cyfrowych

 12. Standardy kształcenia w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego i archeologicznego

Obok głównego tematu tegorocznej konferencji, dotyczącego standaryzacji dziedzictwa archeologicznego, organizatorzy planują miejsce na prezentacje z zakresu zastosowania technologii cyfrowych i aplikacji komputerowych w archeologii oraz uzyskanych wyników badań.